Just In
Community
Forum
More
Kemalnica PM
My Stories 22
Robot Robot ukryt? v podzemním komplexu utajené oblasti unikne na povrch. Cílem monstrózní party je ho chytit a dopravit zpátky. Mezitím robot zamí?í k Metro City, kde ?e?í problémy po svém. Doká?í monstra a mimozemsk? b?val? padouch spolupracovat?
Monsters vs. Aliens & Megamind, K, Czech, Adventure, words: 6k+, 1/25, Susan M./Ginormica, The Missing Link, Megamind, Minion
Ho?k? konec Emily se seznámí s Williamem a zjistí, ?e má stejn? osud jako ona – jeho rodi?e byli uneseni a on vyr?stal v adoptivní rodině. Jeliko? má Will vět?í zku?enosti s hledáním pravdy tam venku, rozhodne se Emily pomoci s hledáním informací. Narazí v?ak na problém – někdo nechce, aby tyto informace vypluli na povrch.
X-Files & Monsters vs. Aliens, K, Czech, Mystery & Sci-Fi, words: 12k+, 1/25, OC, OC
Emily Emily je dívka narozená na základně. Je potomek Dr. ?vába a Enormiky. ?ije normální ?ivot–hraje si, u?í se, protestuje proti rodi??m. Jednoho dne potká zatoulanou dívku po cestě ze ?koly a skamarádí se s ní natolik, ?e ji pozve dom?. Co neví, je, ?e tajemná dívka u? na základně kdysi byla a jednoho dne zmizela. Susan nechce Katherine na základně ani vystavit Emily nebezpe?í.
Monsters vs. Aliens, K+, Czech, Family & Friendship, words: 21k+, 1/25, Dr. Cockroach, Susan M./Ginormica, OC
Derek (FR) Qu'est-ce qui pourrait mal se passer si Derek s apparaitre sur la base s il est de meme taille de Susan? Après leur première aventure, Susan ne lui parle pas et elle est confuses de ses sentiments. Parce qu'ils ne peuvent pas de sortir ou quitter la base, elle se force de lui pardonner. Et le vieux sentiment remontent a la surface.
Monsters vs. Aliens, K, French, Adventure & Romance, words: 9k+, 1/24, Derek D., Susan M./Ginormica
Rodinné shledání Krátké povídání jak by mohlo dopadnout shledání otc? a potomk? v bytě ?íslo 43.
Pushing Daisies, K, Czech, Family, words: 767, 1/24, Ned, Chuck C., Charles C.
V?měna za ?ivot – P?i vy?et?ování dal?í záhadné smrti Ned zjistí, ?e někdo zná jeho tajemství a, ?e na ně nachystal past. Poté co je stopy zavedou do továrny na burbon a p?es amatérské divadlo, se uká?e, ?e dan? vyděra? nechce Nedovu moc zneu?ít, ale obětovat sv?j ?ivot pro záchranu dítěte.
Pushing Daisies, K, Czech, Adventure & Crime, words: 13k+, 1/23, Ned, Emerson C., Chuck C., OC
Kdy? zav?el o?i Nedovi se zdá, ?e se Chucki m??e ?ít normální ?ivot – dot?kat se, milovat. Na krátkou chvíli za?ije v?echno po ?em tou?í.
Pushing Daisies, T, Czech, Family & Romance, words: 4k+, 1/23
Capaerys?v vztek Claella si v?ímá svého, kdy? Capaerys p?íjde do místnosti a vybije si na ní sv?j vztek.
Doctor Who & Game of Thrones, M, Czech, Hurt/Comfort & Drama, words: 831, 1/23
Dobrodru?ství Belle Do města se zatoulá mladá dívka. Belle ji najde p?ed knihovnou a nabídne jí p?íst?e?í. V minulosti v pohádkovém lese se Belle rozhodne utéct za dobrodru?stvím. Ale ani jeden z p?íběh? nejde, jak by si p?edstavovala.
Once Upon a Time, K+, Czech, Adventure & Family, words: 13k+, 1/23
Dal?í okam?ik ?těstí Rumple a Belle zakládají rodinu. Toto je dal?í z jejich drobn?ch okam?ik? ?těstí.
Once Upon a Time, T, Czech, Romance, words: 938, 1/23, Rumpelstiltskin/Mr. Gold, Belle/Lacey
Clanny Oswink Clara má ?patn? den, tak ji Doktor vezme na podivuhodnou planetu, aby se odreagovala. V?e se zdá b?t fajn, dokud se nevrátí do bytu a nezjistí, ?e se TARDIS zasekla. Ke v?emu se k jejich ka?dodennímu ?ivotu p?idá nezvan? pasa?ér, kter? bez vedlej?ích zl?ch úmyslu za?ne dělat drobné problémy. Obzvlá?tě Cla?e v jejím bytě. P?íběh se odehrává mezi ?Deep breath" a ?Into the Dalek".
Doctor Who, T, Czech, Friendship, words: 15k+, 1/23, Clara O., 12th Doctor
Ideální svět Daně Scullyové se zdá sen o ideálním světě – v?echna Akta X a jim podobné p?ípady se vy?e?í, na světě zavládne světov? mír a její a Mulderova práce v FBI dostane ocenění. Je to hledání nov?ch ?e?ení a cesta sebepoznání.
X-Files, K, Czech, Spiritual, words: 4k+, 1/23, F. Mulder, D. Scully
Ruka P?i vy?et?ování p?ípadu se Mulderovi a Scullyové stane podivná událost – p?i záblesku světel na obloze Foxovi uvízne ruka na Daniném rameni. V?e p?ipomíná události podobné Filadelfskému experimentu. Ani Osamělí St?elci se neví rady. Dokud se událost znovu neopakuje.
X-Files, K, Czech, Mystery & Supernatural, words: 6k+, 1/23, F. Mulder, D. Scully
Mimozem??an Těhotná Scullyová se bojí, ?e její dítě je hybridem mezi lidskou a mimozemskou rasou. Její strach p?eroste v paranoiu, kdy málem zabije sebe i dítě.
X-Files, K+, Czech, Drama & Angst, words: 3k+, 1/23, F. Mulder, D. Scully
Katherine William Pracovní ?ivot obrátí Mulderovi a Scullyové agentka p?ebírajíc jejich práci na Aktech X. P?esto?e Katherine William vypadá jako zelená?, nabere Danu na spolupráci a pustí se vy?et?ování svého prvního p?ípadu - zmizení a náhlé znovu zjevení malé dívky – matka dítěte v?ak tvrdí, ?e to není její dcera. P?i vy?et?ování se uká?e, ?e ne v?dy vzhled ukazuje na konkrétního jedince.
X-Files, K, Czech, Adventure & Crime, words: 15k+, 1/23, F. Mulder, D. Scully
Jak na Nov? rok První den v novém roce se za?nou v Danině ?ivotě dít zvlá?tní věci. Jednoho dne se v jejím bytě objeví Mulder, ale není to Fox, kterého zná z práce – je zmrza?en?, hrub? a netrpěliv?. Pochází pr? z budoucnosti a vrátil se ?asem, aby zabránil nadcházejícím událostem. Dana zprvu odmítá, ale po fyzickém napadení se rozhodne mu pomoci. Tímto se rozto?í kolo podivn?ch událostí.
X-Files, K+, Czech, Mystery & Drama, words: 8k+, 1/23, F. Mulder, D. Scully
Foxodlak a Upírdana Po poslední nespicikované misi se s Mulderem a Scullyovou a něco děje. Ani jeden si to nedoká?e vysvětlit. P?i jejich setkání se jejich nové podoby projeví – Dana upír; Mulder – vlkodlak.
X-Files, T, Czech, Drama & Romance, words: 934, 1/23, F. Mulder, D. Scully
Dé?? Crossover seriál? Akta X a Sex ve měste. Dana během silného de?tě potká Carrie. Toto je p?íběh jak se na krátkou chvíli stanou p?áteli.
X-Files & Sex and the City, K, Czech, Friendship, words: 2k+, 1/23
Hunting anger What crazy stuff can happen, after saving mission? If they are tired and have no chance against an opponent?
Monsters vs. Aliens, K, Czech, Drama, words: 1k+, 8/30/2011
5 Derek Osudové setkání Susan a Dereka na základně. Enormika nevě?í sv?m o?ím, kdy? p?ed ní stojí její b?val? snoubenec stejně vysok? jako ona. I p?i jejich první spole?né misi odmítá s ním spolupracovat. Av?ak ?as plyne dál a ani jeden nem??e základnu opustit. Doká?e Susan Derekovi odpustit?
Monsters vs. Aliens, K, Czech, Adventure & Romance, words: 9k+, favs: 1, follows: 2, 3/26/2011, Derek D., Susan M./Ginormica
22 Page 1 2 Next »
Author: Follow Favorite


Desktop Mode . Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service